ಕುಲಪತಿಗಳು

Vice -Chancellor

ಹೆಸರು: ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಕೆ. ತುಳಸಿಮಾಲಾ
ಹುದ್ದೆ: ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ವಿಜಯಪುರ
ಮಿಂಚೆ: vc@kswu.ac.in
ಪ್ರೊಫೈಲ್:  View Profile
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ೦೮೩೫೨-೨೯೭೦೬೬