ಟೆಂಡರ್

 

eProcurement Link - Click Here

ಕ್ರ.ಸಂ ಟೆಂಡರ್ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೧ Supplying of 300 no of Student Desks at KSAWUV kswu/2020-21/IND149 16/04/2021 ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೨ UG& PG Valued answer booklets,old question papers and spare papers tender notification   17/05/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೩  Printing & Supply of UG/PG Examination Answer Booklets for All Courses as per technical specifications   13/03/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೪ Re-tender Notification for Printing & Supplying of Examination Marks Card & Convocation certificates for UG and PG Courses as per technical specifications KSWU/Markscards/2019-20/IND134 31/12/2019 16:00:00 ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೫ Printing & Supplying of Examination Marks Card & Convocation certificates for UG and PG Courses as per technical specifications kswu/2018-19/IND129 05/12/2019 16:00:00 ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೬ Short Term Tender Notification for used answer booklets     ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೭ Supply of computer computer lab equipment's to computer center KSAWU/RUSA/CC/2018-19/IND106/CALL-2 24/03/2019 16:00:00  
೦೮ Supply of Lab instruments for the Botany and Zoology dept KSAWUV/RUSA/2018-19/IND104/CALL-2 24/03/2019 16:00:00  
೦೯ Supply of UG Answer Book KSAWU/EXAM/AB/2018-19/IND96 22/03/2019 16:00:00