ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

 

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋರ್ಸುಗಳು  :   ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. 
ಕೋರ್ಸ್‍ನ ಸ್ವರೂಪ             :   ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
ಕೋರ್ಸಿನ ಅವಧಿ                :   4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (02 ವರ್ಷ)
ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಮಾಣ                :   20+10 (ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲ)

 

ಅರ್ಹತೆ: 
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಪದವಿ ಪಡೆದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಓದಿರಬೇಕು. ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 50%ರಂತೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. (40% ಪ.ಜಾ./ಪ.ಪಂ./ಪ್ರವರ್ಗ-1 ಮತ್ತು 45% ಓಬಿಸಿಗೆ)

ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ಪ್ರೊ. ರಮೇಶ ಕೆ.
ಪದನಾಮ    ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ  
          
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ 
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೯೯೮೬೨೧೩೬೧೫
ಮಿಂಚೆ rameshk@kswu.ac.in

ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: 
ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಮ್ಮಿಳಿಸಿ ಕಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವುದು. 

ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ: 
ನಿಖರವಾದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಡೆಯುವಿಕೆ, ವಿಧಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಐಟಿ, ಬಿಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಪರಿಣಿತರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 

ಸಂಪರ್ಕಿಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ::
ಪ್ರೊ. ರಮೇಶ ಕೆ.
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ೯೯೮೬೨೧೩೬೧೫
ಮಿಂಚೆ:  rameshk@kswu.ac.in