ಶೀರ್ಷಿಕೆ

Downloads
Regulations Governing the standards and procedures for the award of the degree of M.Phil/PhD-2020
Uniform Regulations governing admission to Post-Graduate/PG Diploma/Certificate Courses under CBCS and CAGP
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಏಕರೂಪಿ ಯೋಜನೆಗಳು

ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ (ಪಿಜಿಡಿಎಫ್ ಡಿ) ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಉಡುಪು ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (ಬಿಎಫ್ಎಡಿ) ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳು.