ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)

ಹೆಸರು: ಪ್ರೊ. ರಮೇಶ ಕೆ.
ಹುದ್ದೆ: ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
ಮಿಂಚೆ: reg.e@kswu.ac.in
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ೦೮೩೫೨ -೨೨೯೧೨೩
ಪ್ರೊಫೈಲ್: ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ