ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)

ಹೆಸರು: ಪ್ರೊ. ಎಚ್.ಎಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಹುದ್ದೆ: ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
ಮಿಂಚೆ: reg.e@kswu.ac.in
ಪ್ರೊಫೈಲ್: ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ೦೮೩೫೨-೨೯೭೦೬೮