ಕುಲಸಚಿವರು (ಆಡಳಿತ)

ಹೆಸರು: ಡಾ. . ಬಿ.ಎಸ. ನಾವಿ
ಹುದ್ದೆ: ಕುಲಸಚಿವರು (ಆಡಳಿತ)
ಮಿಂಚೆ: registrar.kswub@gmail.com, registrar@kswu.ac.in
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೫೧ (ಕುಲಸಚಿವರ ಸಚಿವಾಲಯ)
  ೦೮೩೫೨ -೨೨೯೦೨೬  (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗ)
  ೦೮೩೫೨ -೨೨೯೦೩೨ (ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ)
ಪ್ರೊಫೈಲ್: ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ