ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

ಹೆಸರು: ಡಾ. ಎಂ.ಸಿ ಸುಧಾಕರ್
ಹುದ್ದೆ: ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ವಿಜಯಪುರ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: