ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹೆಸರು:
ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಬಿ. ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ
ಹುದ್ದೆ: ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮಿಂಚೆ: fokswu@gmail.com ,
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ೦೮೩೫೨ -೨೨೯೦೮೯/೨೨೯೦೩೨
ಪ್ರೊಫೈಲ್: ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ