ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಂಡಿಗಳು

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹೆಸರು:
 
ಪ್ರೊ.ಪಿ.ಜಿ.ತಡಸದ್
ಹುದ್ದೆ: ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮಿಂಚೆ: fokswu@gmail.com ,
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ೦೮೩೫೨ -೨೨೯೦೮೯/೨೨೯೦೩೨
ಪ್ರೊಫೈಲ್: ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ