ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಂಡಿಗಳು

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹೆಸರು: ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಸುನಂದಮ್ಮ
ಹುದ್ದೆ: ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮಿಂಚೆ: fokswu@gmail.com
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ೦೮೩೫೨ -೨೨೯೦೮೯
ಪ್ರೊಫೈಲ್: ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ