ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೧ ೦೬/೧೨/೨೦೧೯  Fine Art Practical Exam Time Table Dec-2019
೦೨ ೦೬/೧೨/೨೦೧೯  BFAD Practical Exam Time Table Nov-Dec-2019
೦೩ ೦೨/೧೨/೨೦೧೯  Geography B.A I,III & Vth Semester Practical Examination Time Table Dec-2019
೦೪ ೨೯/೧೧/೨೦೧೯  B.A/B.Sc Home Science & B.Sc(CND) Practical Examination Time Table & Examiners List Nov-Dec-2019
೦೫ ೨೬/೧೧/೨೦೧೯  ಬಿ.ಎಡ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಡಿಸೆಂಬರ್-೨೦೧೯
೦೬ ೨೨/೧೧/೨೦೧೯  BCA,BSc/BA 1st,3rd and 5th Semester (Computer Science) Practical Exmination Time Table Nov-Dec 2019
೦೭ ೨೨/೧೧/೨೦೧೯  BSc 1st,3rd and 5th Sem Practical Examination Time Table  Nov-Dec 2019
೦೮ ೧೮/೧೧/೨೦೧೯  Revised-IV UG Exam Time Table Nov/Dec-2019
೦೯ ೧೩/೧೧/೨೦೧೯  Revised-III UG Exam Time Table Nov/Dec-2019
೧೦ ೧೨/೧೧/೨೦೧೯  Revised-II UG Exam Time Table Nov/Dec-2019
೧೧ ೦೮/೧೧/೨೦೧೯  09/11/2019 Degree Exam Postponed
೨  ೩೦/೧೦/೨೦೧೯   Revised-I UG Exam Time Table Nov/Dec-2019
೨೩/೧೦/೨೦೧೯ UG Exam Postponed Notification Oct/Nov-2019
೧೪ ೨೨/೧೦/೨೦೧೯ Revised-II  BA,B.Sc (New & Old) Thrid & Fifth Semester UG Exam Time Table Oct/Nov-2019
೧೫ ೧೯/೧೦/೨೦೧೯ Revised-I  BA,B.Sc (New & Old) Thrid & Fifth Semester UG Exam Time Table Oct/Nov-2019
೧೯/೧೦/೨೦೧೯ Revised BBA,BCA,BFT,BSW (New) Third Semester UG Exam Time Table Oct/Nov-2019
೧೭ ೧೦/೧೦/೨೦೧೯ ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಕಾಂ/ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬೆರ್-೨೦೧೯