ಭೋದಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ವಿಭಾಗ
೦೧ ಪ್ರೊ.ಎಸ.ವಿ.ಹಲಸೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ
೦೨ ಪ್ರೊ.ಎಸ್. ಎ. ಖಾಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ
೦೩ ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಬಿ. ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂ.ಬಿ.ಎ.
೦೪ ಪ್ರೊ. ಮಹೇಶ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕನ್ನಡ
೦೫ ಪ್ರೊ. ವಿಜಯಾ. ಬಿ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
೦೬ ಪ್ರೊ. ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿ. ಮಾಡಗಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬಯೋ-ಇನ್ಪಾರ್ಮೇಟಿಕ್ಸ್
೦೭ ಪ್ರೊ. ಪಿ. ಕನ್ನನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇಂಗ್ಲೀಷ
೦೮ ಪ್ರೊ. ಪಿ. ಜಿ. ತಡಸದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ
೦೯ ಪ್ರೊ. ಆರ್. ಸುನಂದಮ್ಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ 
೧೦ ಪ್ರೊ. ಅಜೀಜ ಮಕಾಂದಾರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗಣಕ ಅಧ್ಯಯನ
೧೧ ಪ್ರೊ. ಓಂಕಾರಗೌಡ ಕಾಕಡೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ
೧೨ ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ
೧೩ ಪ್ರೊ. ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಕೆ. ಎಮ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂ.ಬಿ.ಎ.
೧೪ ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎಮ್. ಮದರಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
೧೫ ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಎಲ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂ.ಬಿ.ಎ.
೧೬ ಪ್ರೊ. ರಮೇಶ ಕೆ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗಣಕ ಅಧ್ಯಯನ
೧೭  ಪ್ರೊ. ಹೇಮಲತಾ ಹೆಚ್. ಎಮ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ
೧೮ ಪ್ರೊ. ಜ್ಯೋತಿ ಧಾಮ ಪ್ರಕಾಸ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ
೧೯ ಪ್ರೊ. ಬಸವರಾಜ ಲಕ್ಕಣ್ಣವರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶಿಕ್ಷಣ (ಎಂ.ಎಡ್)
೨೦ ಪ್ರೊ. ನಾಮದೇವ ಎಮ್. ಗೌಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಿಂದಿ
೨೧ ಪ್ರೊ. ಜಿ. ಜಿ. ರಜಪೂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗಣಕ ಅಧ್ಯಯನ
೨೨ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ ಪಿ. ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಸಹ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ
೨೩ ಡಾ. ರೇಣುಕಾ ಮೇಟಿ ಸಹ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕತೆ
೨೪ ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ವಾಯ್ ಸಹ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ
೨೫ ಡಾ. ಆರ್. ವಿ. ಗಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಸಹ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
೨೬ ಡಾ. ಕೆ. ಪಿ. ಮಾರ್ಟಿನ ಸಹ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ
೨೭ ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ ಬಿ. ಸೊನಾರ ಸಹ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ
೨೮ ಡಾ. ರಾಜು ಬಾಗಲಕೋಟ ಸಹ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಿಂದಿ
೨೬ ಡಾ. ಎಸ್. ಜೆ. ಪ್ರಶಾಂತ ಸಹ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕತೆ
೩೦ ಡಾ. ನಾಗರಾಜ ಎಂ. ಸಹ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಕನ್ನಡ
೩೧ ಡಾ. ಸಕ್ಫಾಲ ಹೂವಣ್ಣ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ
೩೨ ಡಾ. ಉದಯಕುಮಾರ ಕೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶಿಕ್ಷಣ (ಬಿ.ಎಡ್)
೩೩ ಡಾ. ರಮೇಶ ಎಮ್. ಸೊನಕಾಂಬಳೆ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ
೩೪ ಡಾ. ಜಿ. ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶಿಕ್ಷಣ (ಬಿ.ಎಡ್)
೩೫ ಡಾ. ಅನಿತಾ ಆರ್ ನಾಟೆಕರ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂ.ಬಿ.ಎ.
೩೬ ಡಾ. ಅಶೋಕಕುಮಾರ ಬಿ. ಸುರಪುರ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶಿಕ್ಷಣ (ಬಿ.ಎಡ್)
೩೭ ಡಾ. ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಬಳಿಗಾರ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
೩೮ ಡಾ. ಸುಧಾ ಕೋಕಾಟೆ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
೩೯ ಡಾ. ವಿಷ್ಣು ಶಿಂದೆ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶಿಕ್ಷಣ (ಬಿ.ಎಡ್)
೪೦ ಡಾ. ನಾರಾಯಣ ಬಿ. ಪವಾರ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕನ್ನಡ
೪೧ ಡಾ. ಜ್ಯೋತಿ ಎ. ಉಪಾದ್ಯೆ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ
೪೨ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ
೪೩ ಡಾ. ಶಾಂತಾದೇವಿ ಟಿ. ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ
೪೪ ಡಾ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ
೪೫ ಡಾ. ಬಾಬು ಲಮಾಣಿ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬಯೋ-ಇನ್ಪಾರ್ಮೇಟಿಕ್ಸ್
೪೬ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ ಶಿಂದೆ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇಂಗ್ಲೀಷ
೪೭ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಥಲರಾಣಿ ಕವಳೆ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗಣಕ ಅಧ್ಯಯನ
೪೮ ಡಾ. ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಗಿರಿ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರೀ
೪೯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಸಣ್ಣಕ್ಕನವರ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶಿಕ್ಷಣ (ಬಿ.ಎಡ್)
೫೦ ಡಾ. ಶ್ವೇತಾ ಬೆಂಗಾರೆ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ
೫೧ ಡಾ. ರಾಠೋಡ ಗುಲಾಬ ಸೊಮಾ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಿಂದಿ
೫೨ ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಮ್. ಮಠಪತಿ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂ.ಬಿ.ಎ.
೫೩ ಡಾ. ತಮೀನಾ ನಿಗರ ಸುಲ್ತಾನ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ
೫೪ ಡಾ. ಜಾಯ್ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬಯೋ-ಇನ್ಪಾರ್ಮೇಟಿಕ್ಸ್
೫೫ ಡಾ. ಕಲಾವತಿ ಹೆಚ್. ಕಾಂಬಳೆ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ
೫೬ ಡಾ. ರೋಹಿಣಿ ಎ. ಬೂಸನೂರಮಠ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗಣಕ ಅಧ್ಯಯನ
೫೭ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷಯ ಯಾರ್ಡಿ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇಂಗ್ಲೀಷ
ಡಾ. ಅಮರನಾಥ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಿಂದಿ
ಡಾ. ಭಾರತಿ ಗಾಣಿಗೇರ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶಿಕ್ಷಣ (ಎಂ.ಎಡ್)
೬೦ ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ ಬಡಿಗೇರ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶಿಕ್ಷಣ (ಬಿ.ಎಡ್)
೬೧ ಕುಮಾರಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೆ. ನ್ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ
೬೨ ಡಾ. ಕಿರಣ ಜಿ. ಎನ್ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ
೬೩ ಡಾ. ಸಂದೀಪ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ
೬೪ ಡಾ. ಸವೀತಾ ಹುಲಮಣಿ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕತೆ 
೬೫ ಡಾ. ನಟರಾಜ ಎ. ದುರ್ಗನ್ನವರ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕತೆ 
೬೬ ಡಾ. ಸುರೇಶ ಕೆ. ಪಿ. ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
೬೭ ಡಾ. ಗಣೇಶ ಎಸ್. ಆರ್ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಾಣಿಜ್ಯ
೬೮ ಕುಮಾರಿ ಜೆನಿಫರ್ ಸೌಲಮ್ ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕತೆ