ಡೀನರು

ಕ್ರ.ಸಂ ಡೀನರು ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ ಮಿಂಚೆ
೦೧ ಪ್ರೊ. ಅಜೀಜ ಮಕಾಂದಾರ ಡೀನರು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ ೯೮೪೫೦೫೧೦೯೭ azizmakandar@kswu.ac.in
೦೨ ಪ್ರೊ.ರಾಜಕುಮಾರ ಪಿ. ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಡೀನರು, ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯ ೯೯೪೫೫೬೬೪೧೧ patilrajkumarp@gmail.com
೦೩ ಪ್ರೊ. ಪಿ. ಕನ್ನನ್ ಡೀನರು, ಕಲಾ ನಿಕಾಯ ೯೭೩೧೪೦೦೯೧೪ kannan.periyasamy90@gmail.com
೦೪ ಪ್ರೊ. ಶಾಂತಾದೇವಿ ಟಿ. ಡೀನರು, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ ೯೪೪೮೨೨೭೮೭೮ shantaakkaraki@gmail.com
೦೫ ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಎಲ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಡೀನರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ನಿಕಾಯ ೯೮೪೫೯೮೮೪೮೯ mallikswt@gmail.com