ಡೀನರು

ಕ್ರ.ಸಂ ಡೀನರು ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ ಮಿಂಚೆ
೦೧  ಪ್ರೊ. ಮಹೇಶ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಡೀನರು, ಕಲಾ ನಿಕಾಯ ೮೨೭೭೪೪೧೬೪೦ chintamanimi@gmail.com
೦೨ ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಬಿ. ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಡೀನರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ನಿಕಾಯ ೮೬೧೮೧೫೮೮೫೦ drkamashetty2003@yahoo.com
೦೩ ಪ್ರೊ. ಅಜೀಜ ಮಕಾಂದಾರ ಡೀನರು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ ೯೮೪೫೦೫೧೦೯೭ azizmakandar@kswu.ac.in
೦೪ ಪ್ರೊ.ರಾಜಕುಮಾರ ಪಿ. ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಡೀನರು, ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯ ೯೯೪೫೫೬೬೪೧೧ patilrajkumarp@gmail.com
೦೫ ಪ್ರೊ. ಹೇಮಲತಾ ಹೆಚ್. ಎಮ್ ಡೀನರು, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ ೮೦೭೩೨೩೮೦೪೩

hemahm@yahoo.com