ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

ಡೀನರು

ಕ್ರ.ಸಂ ಡೀನರು ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ ಮಿಂಚೆ
೦೧  ಪ್ರೊ ಎನ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಡೀನರು, ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯ ೯೮೪೫೬೪೦೭೭೨ drchandrappan@gmail.com
೦೨  ಪ್ರೊ. ಅಜೀಜ ಮಕಾನದಾರ್ ಡೀನರು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ
೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೦೯
೯೮೪೫೦೫೧೦೯೭
azizkswu@gmail.com
೦೩ ಪ್ರೊ.ಓಂಕಾರಗೌಡ ಕಾಕಡೆ ಡೀನರು, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ ೯೬೧೧೪೮೮೨೦೫ onkarkakade@gmail.com
೦೪  ಪ್ರೊ.ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಕೆ.ಎಂ ಡೀನರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ನಿಕಾಯ ೯೪೮೩೪೨೦೫೧೧ sanjeevkarnaik@gmail.com
೦೫ ಪ್ರೊ.ವಿಜಯಶ್ರೀ ಸಬರದ ಡೀನರು, ಕಲಾ ನಿಕಾಯ ೮೬೧೮೦೩೭೫೨೦ sabarad.vijayashree@gmail.com