ಡೀನರು

ಕ್ರ.ಸಂ ಡೀನರು ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ ಮಿಂಚೆ
೦೧  ಪ್ರೊ. ಅಜೀಜ ಮಕಾನದಾರ್ ಡೀನರು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ
೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೦೯
೯೮೪೫೦೫೧೦೯೭
azizkswu@gmail.com
೦೨  ಪ್ರೊ.ಓಂಕಾರಗೌಡ ಕಾಕಡೆ ಡೀನರು, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ ೯೬೧೧೪೮೮೨೦೫ onkarkakade@gmail.com
 ೦೩ ಪ್ರೊ.ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಕೆ.ಎಂ ಡೀನರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ನಿಕಾಯ ೯೪೮೩೪೨೦೫೧೧ sanjeevkarnaik@gmail.com
೦೪ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಎಲ್.ಲಕ್ಕಣ್ಣವರ್ ಡೀನರು, ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯ ೯೮೮೦೬೧೪೬೩೭ bllakkannavar@rediffmail.com
೦೫ ಪ್ರೊ.ನಾಮದೇವ್ ಗೌಡ ಡೀನರು, ಕಲಾ ನಿಕಾಯ ೯೪೪೯೧೨೧೩೩೦ namdevgouda@gmail.com