ಡೀನರು

ಕ್ರ.ಸಂ ಡೀನರು ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ ಮಿಂಚೆ
೦೧  ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಎಲ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್  ಡೀನರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ನಿಕಾಯ

೯೮೪೫೯೮೮೪೮೯

mallikswt@gmail.com

೦೨  ಪ್ರೊ. ಜಿ. ಜಿ. ರಜಪೂತ ಡೀನರು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ

೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೦೯

ggrajput@kswu.ac.in

೦೩ ಪ್ರೊ. ಜ್ಯೋತಿ ಧಾಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡೀನರು, ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯ ೯೪೪೮೫೭೦೬೯೬ dmjyoti@yahoo.com
೦೪ ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎಮ್. ಮದರಿ ಡೀನರು, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ ೯೯೦೧೫೬೯೮೭೫ madaridm@gmail.com
೦೫ ಪ್ರೊ. ಮಹೇಶ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಡೀನರು, ಕಲಾ ನಿಕಾಯ ೮೨೭೭೪೪೧೬೪೦ chintamanimi@gmail.com