ಘಟಿಕೋತ್ಸವ

ಕ್ರ.ಸಂ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೧ ೨೪/೦೭/೨೦೨೦  Circular regarding Convocation Certificate of 2017-18 and 2018-19 Students
೦೨ ೧೩/೦೧/೨೦೨೦  Convocation Application Form - 2018-19
೦೩ ೧೦/೦೧/೨೦೨೦  ೧೧ ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಅಧಿಸೂಚನೆ-೨೦೨೦
೦೪ ೦೨/೧೧/೨೦೧೯ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ದವಿಗೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು 
೦೫ ೧೩/೦೧/೨೦೨೦ 2004 to 2016-17 Convocation Application Form