ಘಟಿಕೋತ್ಸವ

ಕ್ರ.ಸಂ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೧ ೧೩/೧೦/೨೦೨೧ 12th Convocation Notification
೦೨ ೧೩/೧೦/೨೦೨೧ Convocation  Application Form
೦೩ ೧೩/೧೦/೨೦೨೧ Circular regarding submission of Convocation Application
೦೪ ೧೨/೧೦/೨೦೨೧  12th Convocation Khadi Dress Code
೦೫ ೧೨/೧೦/೨೦೨೧ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು