ಘಟಿಕೋತ್ಸವ

ಕ್ರ.ಸಂ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೧ ೧೩/೦೧/೨೦೨೦  Convocation Application Form - 2018-19
೦೨ ೧೦/೦೧/೨೦೨೦  ೧೧ ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಅಧಿಸೂಚನೆ-೨೦೨೦
೦೩ ೦೨/೧೧/೨೦೧೯ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ದವಿಗೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು 
೦೪ ೧೩/೦೧/೨೦೨೦ 2004 to 2016-17 Convocation Application Form