ಘಟಿಕೋತ್ಸವ

ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೨/೦೩/೨೦೨೪ 15th Annual Convocation Gold Medalists-2023 
೦೧/೦೩/೨೦೨೪ Convocation Invitation
೨೯/೦೨/೨೦೨೪ Office Order: Dress code for Convocation
೨೯/೦೨/೨೦೨೪ 15th Convocation Notification
೨೨/೦೧/೨೦೨೪ 15th Convocation Notification
೨೨/೦೧/೨೦೨೪ 15th Convocation Application Form
/೧೧/೨೦೨೨ 13th & 14th Convocation Notification
೧೦/೧೦/೨೦೨೨

13th Convocation Notification

೧೨/೧೦/೨೦೨೨ 13th Convocation Application Form
೧೩/೧೦/೨೦೨೧ 12th Convocation Notification
೧೩/೧೦/೨೦೨೧ 12th Convocation  Application Form
೧೩/೧೦/೨೦೨೧ Circular regarding submission of Convocation Application
೧೨/೧೦/೨೦೨೧ 12th Convocation Khadi Dress Code
೧೨/೧೦/೨೦೨೧ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು