ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ ದಿನಾಂಕ  ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
೦೧ ೧೬/೦೭/೨೦೧೯ 4 Year integrated NOC committee visit to colleges schedule Click Here
೦೨ ೦೭/೦೨/೨೦೧೯ ಸಂಲಗ್ನ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ೪ ವರ್ಷದ ITEP NOC ನೀಡಲು ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ Click Here
೦೩ ೩೦/೦೫/೨೦೧೯ All affiliated colleges Principal's Meeting Notice Click Here
೦೪ /೦೩/೨೦೧೯ Postponement of NAAC Awareness Programme Click Here
೦೫ ೨೫/೦೨/೨೦೧೯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು Click Here
೦೬ ೨೨/೦೨/೨೦೧೯ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಮತದಾರರ ಯಾದಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು Click Here
೦೭ ೩೧/೦೧/೨೦೧೯ ಯು.ಜಿ.ಸಿ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ವಿಕಲಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು Click Here
೦೮ ೧೯/೦೧/೨೦೧೯ Pariksha Pe Charcha 2.0 Contest Click Here
೦೯ ೧೪/೧೨/೨೦೧೮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು Click Here
೧೦ ೦೧/೧೨/೨೦೧೮ Necessary details to be filled by affiliated colleges Click Here
೧೧ ೦೬/೧೨/೨೦೧೮ Nation-Wide Competition for College/University Students on laws related to Women Click Here
೧೨  
೦೬/೧೨/೨೦೧೮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಮುಕ್ತ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತು Click Here
೧೩ ೧೨/೧೨/೨೦೧೮ Director General, Publications Division MHRD Letter Click Here
೧೪ ೧೨/೧೨/೨೦೧೮ Student and Faculty to Perform their Talent Click Here
೧೮/೧೨/೨೦೧೮ Public Notice Regarding 2(f) and 12(B) Click Here
೨೯/೧೨/೨೦೧೮ AISHE GUIDELINES Click Here
೧೭ ೩೦/೦೧/೨೦೧೯ UGC- Online Application From Eligible College For Autonomous Status Click Here
೧೮ ೧೨/೦೨/೨೦೧೯ AKKA TV YOUTUBE NEWS CHANNEL LINK Click Here
೧೯ ೦೬/೦೭/೨೦೧೯ Guideline for Award of Internal Assessment Marks for UG Course - 2019 Click Here
೨೦ ೨೨/೦೭/೨೦೧೯ Proceedings of Principle Meeting Click Here
೨೧ ೧೧/೧೧/೨೦೧೯ Ondu Desha Ondu Savidana Abhiyanda Kuritu Click Here
೨೩ ೨೭/೧೧/೨೦೧೯ Principal Seniority circular 2019 Click Here
೨೪ ೨೪/೧೨/೨೦೧೯ LIC Visit Circular reg Click Here
೨೫ ೦೨/೦೧/೨೦೨೦ Regarding Uploading of DCF-II Information Click Here