ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೯/೦೮/೨೦೧೯ M.Phil/Ph.D Admission Notification 2019-20 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೩/೦೮/೨೦೧೯ PG Centres Admission Date Extension Notification for the year 2019-20 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೦೮/೨೦೧೯ PG Centres Admission Date Extension Notification for the year 2019-20 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೦/೦೭/೨೦೧೯ Application form for Admission to First Semester year 2019-20 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೦೭/೨೦೧೯ PG 3rd & 4th Semester Admission Notification & Application form for the year 2019-20 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೨/೦೭/೨೦೧೯ ೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತರ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ