ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ದಿನಾಂಕ  ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೫-೦೧-೨೦೨೪  PG Admission Date Extended Circular 2023-24 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೩-೧೨-೨೦೨೩  PG Admission - Counselling Details  ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೩-೧೨-೨೦೨೩  PG Admission - Undertaking Letter for SC-ST Students ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೩/೧೧/೨೦೨೩ PG, PG Diploma, B.P.Ed, Ceertificate & Value Added Courses Admission Notificaction for the year 2023-24 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೫/೦೯/೨೦೨೩ UG 1st semester admission date extended circular for the year 2023-24 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೬/೦೯/೨೦೨೩ Circular regarding approval of admission in UUCMS portal for the year 2023-24 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೬/೦೯/೨೦೨೩ UG 1st semester admission date extended circular for the year 2023-24 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
/೦೮/೨೦೨೩ UG admission date extended circular (21-08-2023) for the year 2023-24 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೩೧/೦೭/೨೦೨೩ UG 1st Sem admission date extended circular 2023-24 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
/೦೫/೨೦೨೩ UG Admission Notification 2023-24 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೮/೦/೨೦೨೩ UG Admission Notification 2023-24 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೯/೦೨/೨೦೨೩ MCA Admission 2022-23 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೯/೦೧/೨೦೨೩ Circular regarding UG 1st and 3rd Sem Admission 2022-23 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೯/೧೨/೨೦೨೨ UG 1st Semester Admission Date Extended Circular 2022-23 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೯/೧೨/೨೦೨೨ UG 3rd Semester Admission Date Extended Circular 2022-23 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
/೧೧/೨೦೨೨ Revised PG Admission Date Extended Circular 2022-23 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೨/೧೧/೨೦೨೨ UG 3rd Semester Admission Date Extended 2022-23 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೫/೧೧/೨೦೨೨ Revised UG 1st Semester Admssion Notification 2022-23 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೫/೧೧/೨೦೨೨ How to apply for PG Admission 2022-23 (Video Guide) ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೫/೧೧/೨೦೨೨ PG Admission Notification for the year 2022-23 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೫/೧೧/೨೦೨೨ PG 3rd and 4th Semester Admission Date Extended Circular 2022-23 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೩/೧೦/೨೦೨೨ Circular regarding UG 3rd and 5th Semester Admission Date Extended 2022-23 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೭/೧೦/೨೦೨೨ UG 3rd and 5th Semester Admission Date Extended Circular 2022-23 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೯/೧೦/೨೦೨೨ PG 3rd Semester Admission Application Form ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೦/೧೦/೨೦೨೨ UG Admission Date Extended Circular for the year 2022-23 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೦೯/೨೦೨೨ UG Admission Date Extended Circular 2022-23 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೦೮/೨೦೨೨ Revised UG Admission Date Extended Circular 2022-23 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
/೦೮/೨೦೨೨ UG Admission Date Extended Circular 2022-23 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೭/೦೬/೨೦೨೨ Admission Notification 2022-23 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೫/೦೬/೨೦೨೨ UG 1st Sem (NEP) Admission Information for the Year 2022-23 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೨/೧೨/೨೦೨೧ Circular  regarding PG Admission Date Extended upto 10/12/2021 for the year 2021-22 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೧೧/೨೦೨೧ PG Admission Date Extended Circular for the year 2021-22 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೧೧/೨೦೨೧ PG Admission Counselling Committee 2021-22 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೬/೧೧/೨೦೨೧ PG Admission Date Extended Circular 2021-22 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೨/೧೦/೨೦೨೧ PG 3rd Semester Admission Notification 2021-22 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೬/೧೦/೨೦೨೧ Academic Related University Bank Account Details ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೬/೧೦/೨೦೨೧ PG, PG Diploma, B.P.Ed and Certificate Courses Admission Notification for the Year 2021-22 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೬/೧೦/೨೦೨೧ PG Admission Application Form 2021-22 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೬/೧೦/೨೦೨೧ Circular regarding last date for admission to UG 1st Semester for the academic year 2021-22 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೭/೦೮/೨೦೨೧ UG Admission Notification 2021-22 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೩/೦೮/೨೦೨೧ UG Admission Date Extended Circular for the year 2021-22 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೮/೦೧/೨೦೨೧ UG 1st Semester Admission Date Extended Circular for the year 2020-21 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೮/೦೧/೨೦೨೧ PG 1st Semester Admission Date Extended Circular for the year 2020-21 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ