2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್‍ನ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ 

ಕ್ರ.ಸಂ

 ಹೆಸರು & ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮಿಂಚೆ

೦೧   

ಕುಲಪತಿಗಳು 
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586108

 ೦೮೩೫೨- ೨೨೯೦೨೫

vc@kswu.ac.in

೦೨

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಮೀಷನರ್ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ದರ್ಜೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಜೆಯ
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

 ೦೮೦-೨೨೨೬೩೩೨೭

 ೯೪೪೮೧೦೪೬೪೪

bngcce@kar.nic.in 

jdce2010@gmail.com

೦೩ 

ನಿರ್ದೇಶಕರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

 ೦೮೦-೨೨೨೫೦೬೫೯

egudte@yahoo.com

೦೪
²æà ¸ÀĤîUËqÀ ©. ¥Ánî,
«zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ,
¨ÉPÉÌÃj CAZÉ, gÁAiÀĨsÁUÀ vÁ®ÆèPÀÄ, ¨É¼ÀUÁ« f¯Éè.
೯೫೧೩೦೯೫೫೫೫  sunilpatilmlc@gmail.com 
೦೫
²æêÀÄw ¨sÁgÀw ±ÉnÖ
«zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
gÁWÀªÉÃAzÀæ §qÁªÀuÉ
¸ÉÆgÀ§-577429
೯೧೧೦೪೮೭೪೯೭  bharatishetty0704@gmail.com
೦೬ 
qÁ. ¸ÁgÀAUÀ¥Át eÉÆò
¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ,
EArAiÀÄ£À ªÀÄ»¼Á ²PÀët ªÀĺÁ«zÁ央AiÀÄ, ©ÃzÀgÀ

೯೧೧೦೪೮೭೪೯೭ 

srjoshi33@gmail.com
೦೭
qÁ.«dAiÀÄ®Qëöäà ©. PÀªÀÄvÀgÀ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ
±Á¹ÛçÃf ²PÀët ªÀÄ»¼Á ªÀĺÁ«zÁ央AiÀÄ, UÀzÀUÀ
೯೩೮೦೦೯೫೮೧೬

shastrijibedcollege@gmail.com

೦೮
qÁ. PÀ®à£Á «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà  ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ
UÉÆÃzÀÄvÁ¬Ä ªÀÄ»¼Á ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ, PÀ®§ÄVð
೯೮೮೬೪೪೬೪೦೦  kalpanavganapathi@gmail.com
೦೯
qÁ. §¸À¥Àà ©. ZÀ¼ÀPÉÆ¥Àà
¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ
ªÀÄÄA§¬Ä PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄ»¼Á ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ gÁuÉèɣÀÆßgÀÄ
೯೮೪೫೭೪೩೫೩೩  basuchalakoppa@gmail.com
೧೦
qÁ. PÀ«gÁd ZÀAzÀæPÁAvÀ
¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ, ²æÃ. «zÁå ªÀÄ»¼Á ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ, PÀ®§ÄgÀV.
೯೮೮೬೬೦೪೯೮೭  kavirajcp@rediffmail.com
೧೧
qÁ. gÉhÄèÁ ¥ÀgÀ«Ã£À
¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ
© © gÀeÁ ªÀÄ»¼Á ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ
PÀ®§ÄVð
೯೪೪೮೦೯೨೭೮೬

zebame786@gmail.com

kesbbrdc@gmail.com
೧೨
qÁ. UÀt¥Àw ®ªÀiÁtÂ
¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ
¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ªÀÄ»¼Á ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À
೯೯೮೬೧೨೨೫೩೯ ganapatiklamani@gmail.com
೧೩
qÁ. Dgï.J¸ï. PÀ®ÆègÀªÀÄoÀ
¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ
¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ªÀÄ»¼Á ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
೯೪೪೮೬೪೯೯೨೮ rskgfgcb@gmail.com
೧೪
qÁ. ªÉƺÀäzÀ ¸À«ÄG¯Áè
¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ
©¯Á® ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ
©ÃzÀgÀ
೯೬೨೦೫೫೪೯೫೪  msamiulla114@gmail.com
೧೫
qÁ. gÉúÁ£Á d©Ã£À
¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ
qÉPÀÌ£À ªÀÄ»¼Á ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ, PÀ®§ÄVð
೮೮೮೪೫೯೩೨೨೪  mguesthousebq@gmail.com
೧೬
¥ÉÆæ. ºÉêÀÄ®vÁ JZï.JA
¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, ªÀÄ»¼Á CzsÀåAiÀÄ£À «¨sÁUÀ, PÀgÁCªÀÄ«« «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
   
೧೭

 

¥ÉÆæ. ±ÁAvÁzÉë. n
¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, UÀæAxÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w «eÁÕ£À CzsÀåAiÀÄ£À «¨sÁUÀ, PÀgÁCªÀÄ«« «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 

 

 
೧೮
¥ÉÆæ. Dgï.«. UÀAUÀ±ÉnÖ
¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, CxÀð±Á¸ÀÛç CzsÀåAiÀÄ£À «¨sÁUÀ, PÀgÁCªÀÄ«« «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 
   
೧೯
¥ÉÆæ. gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ°¥Ánî
¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, zÉÊ»PÀ ²PÀët CzsÀåAiÀÄ£À «¨sÁUÀ, PÀgÁCªÀÄ«« «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 
   
೨೦
¥ÉÆæ. ®QëöäÃzÉë. ªÁAiÀiï
¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, ªÀÄ»¼Á CzsÀåAiÀÄ£À «¨sÁUÀ, PÀgÁCªÀÄ«« «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
   
೨೧
¥ÉÆæ.ssss ªÀÄ°èPÁdÄð J£ï.J¯ï
rãÀgÀÄ ªÁtÂdå ¤PÁAiÀÄ,
PÀgÁCªÀÄ«« «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
   
೨೨
¥ÉÆæ.ssss gÀªÉÄñÀ PÉ
rãÀgÀÄ, «eÁÕ£À & vÀAvÀæeÁÕ£À ¤PÁAiÀÄ, PÀgÁCªÀÄ««, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
೯೯೮೬೨೧೩೬೧೫ rvkkud@gmail.com
೨೩
¥ÉÆæ.ssss gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ°¥Ánî
rãÀgÀÄ, ²PÀët ¤PÁAiÀÄ,
PÀgÁCªÀÄ«« «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 
೯೯೪೫೫೬೬೪೧೧ patilrajkumarp@gmail.com
೨೪
¥ÉÆæ. ±ÁAvÁzÉë. n
rãÀgÀÄ, ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£À ¤PÁAiÀÄ
PÀgÁCªÀÄ«« «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
೯೪೪೮೨೨೭೮೭೮ shantaakkaraki@gmail.com
೨೫
¥ÉÆæ.ssss £ÁªÀÄzÉêÀUËqÀ
rãÀgÀÄ, PÀ¯Á ¤PÁAiÀÄ
PÀgÁCªÀÄ««, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
೯೧೧೦೨೧೯೩೩೦ namdevgouda@gmail.com
೨೬
PÀĪÀiÁj. £ÉÃvÁæ ¨sÀdAwæ
¥ÀzÀ« ªÁå¸ÀAUÀzÀ «zÁåyð¤
¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ,
«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ .
೭೩೪೯೫೫೭೬೩೪ bajantrinetra1@gmail.com
೨೭
PÀĪÀiÁj. ¹¢Ý ±ÁºÀ
J£ï.¹.¹.«zÁåyð¤,²æêÀÄw.«ÃgÀªÀÄä UÀAUÀ¹j ¥ÀzÀ« ªÀÄ»¼Á ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ,PÀ®§ÄgÀV.
೮೨೯೬೧೮೧೯೬೦ shahsiddhi873@gmail.com

೨೮

PÀĪÀiÁj. ¸ÀQãÁ £ÀzsÁ¥sï
J£ï.J¸ï.J¸ï.«zÁåyð¤(©.Jqï) PÀgÁCªÀÄ«, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
೮೦೯೫೮೩೦೭೯೯ sakeenan454@gmail.com
೨೯
PÀĪÀiÁj. ªÀĪÀÄvÁ
vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà ©.«, QæÃqÁ ªÁå¸ÀAUÀ «zÁåyð¤ (JA.¦.Jqï)zÉÊ»PÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ QæÃqÁ «eÁÕ£À «¨sÁUÀ PÀgÁCªÀÄ«,«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
೯೭೩೧೮೮೨೩೬೦ mamatha12061997@gamil.com
೩೦
²æêÀÄw. ²¯Áà PÁªÀÄ£ï
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð¤, UÀtPÀAiÀÄAvÀæ CzsÀåAiÀÄ£À«¨sÁUÀ, PÀgÁCªÀÄ««,«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
೯೯೦೦೦೯೩೨೨೦ shilpaksawuv@gmail.com
¥ÉÆæ. UÀ«¹zÀÝ¥Áà D£ÀAzÀ½î
UÀæAxÀ¥Á®PÀgÀÄ, & «zÁ嫵ÀAiÀÄPÀ ¥ÀjµÀvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, PÀgÁCªÀÄ««
೯೪೪೮೮೨೫೬೬೬ gavi.vijju@kswu.ac.in
೩೨
qÁ. «dAiÀiÁ ©. PÉÆÃj±ÉnÖ
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, «zÁåyð PÉëêÀÄ¥Á®£À ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, PÀgÁCªÀÄ««, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
೮೪೯೬೦೫೯೦೯೮ / ೯೪೪೮೯೪೭೨೯೭  vijayakorishetti@gmail.com
೩೩
¥ÉÆæ. f.f. gÀd¥ÀÆvÀ
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, AiÉÆÃd£Á, ªÉÄðéZÁgÀuÉ & ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀÄAqÀ°, PÀgÁCªÀÄ««, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
೯೪೪೯೧೭೩೮೮೪ pmebdirector.kswu@gmail.com
೩೪
¥ÉÆæ. GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÀÄ®PÀtÂð
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ , PÁ¯ÉÃdÄ C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ° PÀgÁCªÀÄ«« «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
೯೪೪೮೮೬೨೬೪೨ ukkulkarni1970@gmail.com
೩೫
¥ÉÆæ. ¸ÀPÁà® ºÀƪÀtÚ
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ , zÉÊ»PÀ ²PÀët ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, & PÀgÁCªÀÄ«« «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 586101
೯೪೪೮೫೭೦೬೯೬  
೩೬
DyðPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå CPÀ̪ÀĺÁzÉë ªÀÄ»¼Á «±Àé«zÁå®AiÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 586101
 ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೮೯  foksawuv@gmail.com
೩೭
PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ(ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À)
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå CPÀ̪ÀĺÁzÉë ªÀÄ»¼Á «±Àé«zÁå®AiÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ – 586101
 ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೨೩
೩೮
PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå CPÀ̪ÀĺÁzÉë ªÀÄ»¼Á «±Àé«zÁå®AiÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ– 586101
 ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೫೧ registrar.kswub@gmail.com