ಕೆ-ಸೆಟ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕರಾಅಮವಿವಿ
ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎಮ್. ಮದರಿ
ಪದನಾಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು & ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

೦೮೩೫೨-೨೨೯೧೮೦

ಮಿಂಚೆ ksetnodalofficer@kswu.ac.in

 

K-SET Seat Matrix
Title View/Download
KSET 25/04/2021 Exam Postponed View/Download
KSET Revised Examination Schedule View/Download
KSET  Exam Hall Ticket Download Circular View/Download
KSET Exam Postponed View/Download
KSET Seat matrix 25/07/2021 View/Download