ಕುಲಪತಿಗಳು

Vice -Chancellor

ಹೆಸರು: ಪ್ರೊ.ಸಬಿಹಾ
ಹುದ್ದೆ: ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ವಿಜಯಪುರ
ಮಿಂಚೆ: vc@kswu.ac.in
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.: ೦೮೩೫೨ -೨೨೯೦೨೫ 
ಪ್ರೊಫೈಲ್: ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ