ರಾಷ್ಟೀಯ ಉಚ್ಚತರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ್ (ರೂಸಾ)

 

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ಜಿ. ರಜಪೂತ
ಪದನಾಮ ರೂಸಾ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್,ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ಮಿಂಚೆ rusanodalofficer@kswu.ac.in , ggrajput@kswu.ac.in
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೯೪೪೯೧೭೩೮೮೪

 

ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ 
ರೂಸಾ ಯು ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ