ಶೀರ್ಷಿಕೆ

Downloads
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಏಕರೂಪಿ ಯೋಜನೆಗಳು
ಎಂ.ಫಿಲ್. ಕೋರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮಗಳು

ಪಿಎಚ್. ಡಿ. ಪದವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳು

ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ (ಪಿಜಿಡಿಎಫ್ ಡಿ) ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಉಡುಪು ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (ಬಿಎಫ್ಎಡಿ) ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳು.