• Latest Circulars
  • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ ವ್ಯಾಕರಣ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂವಹನ , ಶಬ್ದಕೋಶ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ದರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ ವ್ಯಾಕರಣ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂವಹನ , ಶಬ್ದಕೋಶ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ದರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

Print

Contact Us

Akkamahadevi Women’s University
Jnanashakti, Torvi,
Vijayapur 586108, Karnataka
Fax : (08352)-229057
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.