ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಂಡಿಗಳು

ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್
೨೦/೧೧/೨೦೧೮ Examination Fees Structure for PG/PG Diploma/Certificate Courses Nov/Dec 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೧೧/೨೦೧೮  
B.Ed 2nd & 4th Semester Exam Notification ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೧೧/೨೦೧೮ UG Chemistry Evaluators list Nov-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೧೧/೨೦೧೮ UG Mathematics Evaluators list Nov-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೯/೧೧/೨೦೧೮ NOVEMBER 2018 UG BOTANY VALUATORS LIST CIRCULAR ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೪/೧೧/೨೦೧೮ Commerce Valuators List Nov-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೪/೧೧/೨೦೧೮ Statistics Valuators List Nov-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೩/೧೧/೨೦೧೮ Revised UG Exam time Table Oct/Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೩/೧೧/೨೦೧೮  B.Ed Practical Circular Nov-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೨/೧೧/೨೦೧೮  Exam Circular 12-11-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೨/೧೧/೨೦೧೮ Hindi Valuators List Nov-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೨/೧೧/೨೦೧೮ UG Kannada Valuators List Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೨/೧೧/೨೦೧೮ UG English Valuater List Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೬/೧೦/೨೦೧೮  Revised UG Exam Time Table Oct/Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೧೦/೨೦೧೮ Answer bundle Submitting Case Worker Names and Contact No. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೧೦/೨೦೧೮  Exam centres List 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೧೦/೨೦೧೮ UG Rural Development Practical Exam Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೧೦/೨೦೧೮ Oct/Nov 2018 External Senior Supervisors College wise list ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೫/೧೦/೨೦೧೮ BA 1 3 and 5th semester JMC Practical Exam Time Table ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೧೦/೨೦೧೮ BA 1 3 and 5 semester BA Geography practical exam Time Table 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೧೦/೨೦೧೮ BA,BSc,BBA,BCA III,V Sem Computer Science Practical Examination Time Table and Examiners List Oct-Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೧೦/೨೦೧೮ Revised Notification - Date extended for online exam application ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೧೦/೨೦೧೮ April  May 2018  B.A Students Rank List ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೫/೧೦/೨೦೧೮ Revised UG 1st,3rd & 5th Semester Examination Notification ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೫/೧೦/೨೦೧೮ Exam Section Helpline Numbers for Students ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೫/೧೦/೨೦೧೮ BFT,BFAD 1st,3rd & 5th Semester Practical Exam Time Table  ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೫/೧೦/೨೦೧೮ B.Com Provisional Rank List May/June 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೪/೧೦/೨೦೧೮ B.F.A.D Exam Notification Oct-Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೮/೦೯/೨೦೧೮ Hindustani Music  Practical Time Table Oct-Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೭/೦೯/೨೦೧೮  BA 1,3 and 5th semester Practical examination time table 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೭/೦೯/೨೦೧೮ BA.BSc.BCA.BBA(Computer Science) Practical Time Table & Examiners List Oct-Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೯/೨೦೧೮ Zoology Practical Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೯/೨೦೧೮ Electronics Practical Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೯/೨೦೧೮ Physics Practical Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೯/೨೦೧೮ Microbiology Practical Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೯/೨೦೧೮ Chemistry Practical Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೯/೨೦೧೮ Botany Practical Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೯/೨೦೧೮ Biotechnology Practical Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೦೦೯/೨೦೧೮ BA/BHSc/BSc/BSW/BA(SW) 1st,3rd & 5th Sem Practical Examination Time Table & Examiners List Oct/Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೧/೦೯/೨೦೧೮ B.Ed 1st & 3rd Semester Revaluation Notification August-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೩೧/೦೮/೨೦೧೮ PG Circular ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೩೦/೦೮/೨೦೧೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೬/೦೮/೨೦೧೮ ಬಿ.ಎಡ್ ಕೋರ್ಸಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೮ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೧/೦೮/೨೦೧೮ ಬಿ.ಎಡ್ ಕೋರ್ಸಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಪಟ್ಟಿ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೮ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೭/೦೮/೨೦೧೮ B.Ed 1st and 3rd Semester IA Marks Circular ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೩೧/೦೭/೨೦೧೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೮ ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಹಿರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿರುವ ಪಟ್ಟಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೩೦/೦೭/೨೦೧೮ ಮೇ-೨೦೧೮ ನೇ ಸಾಲಿನ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಭದಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೩೦/೦೭/೨೦೧೮ PG Revaluation Notification June-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೭/೦೭/೨೦೧೮ Hall Ticket and Application Format for B.Ed Annual Scheme Candidates for Aug-2018 Exam ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೭/೦೭/೨೦೧೮ B.Ed Theory Examination Time-Table August/September 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೭/೨೦೧೮ Ci and Mean for B.Ed 1st & 3rd Semester ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೩/೦೭/೨೦೧೮ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ (Differently Abled) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೭/೦೭/೨೦೧೮ ಬಿ.ಎಡ್ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗು ತೃತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೨/೦೭/೨೦೧೮ ಬಿ.ಎ ೫ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಮೇ/ಜೂನ್ ೨೦೧೮ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೦/೦೭/೨೦೧೮ B.A 5th Semester Revaluation Notification ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೦೭/೨೦೧೮ ಬಿ.ಎಡ್ ಕೋರ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗು ತೃತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿಷಯಗಳ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೯/೦೬/೨೦೧೮  ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ (Differently Abled) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೩/೦೬/೨೦೧೮  ಬಿ.ಆ. ೪ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೩/೦೬/೨೦೧೮  ಬಿಕಾಂ ೪ ಅಂಡ್ ೨ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮರುಎಣಿಕೆ, ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ,ಹಾಗು ಛಾಯಾ ಪ್ರತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೧/೦೫/೨೦೧೮ ಮೇ ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಷಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಪಟ್ಟಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೦೫/೨೦೧೮ ಮರು ಪರಿಷ್ಕೃತ 5 ನೇ ಸೆಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇ ೨೦೧೮ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೧/೦೫/೨೦೧೮ ಮರು ಪರಿಷ್ಕೃತ 5 ನೇ ಸೆಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇ ೨೦೧೮ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೧/೦೪/೨೦೧೮ ಮೇ-೨೦೧೮ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರಗುವ ಬಿ.ಎ,ಬಿ.ಕಾಂ,ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ,ಬಿ.ಎಚ್.ಎಸ್ಸಿ- ೫ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೧/೦೪/೨೦೧೮ ಮಹಿಳಾ ವಿ ವಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ.ಎಡ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19/04/2018 BBA,BCA,BFT & BSW 5th Semester Examination Time Table Download
13/04/2018 B.A,B.Sc,B.Com,BHSc Revised Exam Time Table Download
13/04/2018 Jornalism & Mass Communication 2nd,4th & 6th Semester Time Practical Table April-2018 Download
12/04/2018 BA,2nd,4tn and 6th Semester Psychology Practical examination time table Download
12/04/2018 Revised UG Exam Time Table May-2018 Download
09/04/2018 Rural Development Practical Time Table for BA 2nd,4th & 6th Semester Download
09/04/2018 BA,BSc,BBA,BCA,Computer Science Revised Practical Time Table April-2018 Download
07/04/2018 Geography BA 2nd,4th,6th Semester Practical Time Table & Examiners List April 2018 Download
07/04/2018 Fine Arts BA 2nd,4th,6th Semester Practical Time Table & Examiners List April 2018 Download
07/04/2018 Hindustani Music: BA 2nd,4th,6th Semester Practical Time Table & Examiners List April 2018 Download
06/04/2018 BFT 2nd,4th,6th Semester Practical Time Table & Examiners List Download
06/04/2018 Computer Science: BA,BSc,BBA,BCA 2nd,4th,6th Semester Practical Time Table & Examiners List Download
06/04/2018 Electronics Practical Examination Time Table & Examiners List Download
05/04/2018 BA 2nd and 4th Semester IA Marks Online Entry Download
03/04/2018 Practical Examination-B.A,B.Sc,BHSc,,BSc(CND) II,IV & VI Semester(Home Science-Even Sem)-April 2018 Download
03/04/2018 Viva-Voce Exmination of BBA 6th Sem April-2018 Download
03/04/2018 Viva-Voce Exmination-BSW/BA(SW) II,IV,V & VI Semester Examination April-2018 Download
03/04/2018 UG Exam Time Table May-2018 Download
03/04/2018 Botany Practical Time Table & Examiners List Download
03/04/2018 Zoology Practical Time Table & Examiners List Download
03/04/2018 Microbiology Practical Time Table & Examiners List Download
03/04/2018 Chemistry Practical Time Table & Examiners List Download
03/04/2018 Physics Practical Time Table & Examiners List Download
03/04/2018 Biotechnology Practical Time Table & Examiners List Download
28/03/2018 Revised Exam Fee Notification Download
28/03/2018 Revised Dates for the Online Exam Admission Download
16/03/2018 UG Notification April-May 2018 Download
03/03/2018 B.Ed Evaluators List March 2018 Download
19/02/2018 UG/PG Revised Fees Structure for Various Documents Download
12/02/2018 B.Ed 2nd,4th & Annual Scheme Exam Time Table Download
12/02/2018 B.Ed 4th Semester Performa Formats Download
09/02/2018 Information to All Affiliated Colleges regarding Seniority List Download
09/02/2018 B.Ed Notification for Annual Scheme Repeaters Download
30/01/2018 B.A 5th Sem RV,RT & Photocopy Notification Download
30/01/2018 BBA,BCA,BFT,BHSc,BSW 1st,3rd & 5th Sem RV,RT & Photocopy Notification Download
30/01/2018 B.A 1st & 3rd RV,RT & Photocopy Notification Download
30/01/2018 B.Com 1st,3rd & 5th RV,RT & Photocopy Notification Download
30/01/2018 B.Com 1st Semester Result Announced Download
30/01/2018 B.A 5th Semester Results Announced Download
29/01/2018 BSc 1st,3rd & 5th Semester RV,RT & Photocopy Notification Download
20/01/2018 BSc Rank List Download
19/01/2018 BHSc 3rd & 5th Semester & BCA 1st Semester Results Announced Download
19/01/2018 B.Ed Annual Practical Lesson Evaluation Sheets Download
19/01/2018 B.Ed 2nd & 4th Semester Theory Examination Jan/Feb 2018 Notification Download
17/01/2018 BSc 1st,3rd,5th Semester Results Announced Download
17/01/2018 BSW 1st,3rd & 5th Semester Results Announced Download
16/01/2017 BSc 1st,3rd & 5th Semester Results Announced Download
11/01/2018 BCA 3rd Semester Nove/Dec 2017 Results Announced Download
11/01/2018 B.Ed 1st Semester August 2017 Results Announced Download
11/01/2018 BFT 3rd & 5th Semester Results Announced Nov/Dec 2017 Download
06/01/2018 Education Evaluators List Dec-2017 Download
06/01/2018 Finearts Evaluators List Dec-2017 Download
06/01/2018 Geography Evaluators List Dec-2017 Download
05/01/2018 BBA 3rd Semester & BCA 5th Semester Nov/Dec 2017 Results Announced Download
04/01/2018 Marathi,Sanskrit & Arabic Evaluators List Dec-2017 Download
0101/2018 Psychology/PDCS Evaluators List Download
30/12/2017 Bio-Technology & Microbiology Evaluators List Download
30/12/2017 BBA 5th Semester Nov/Dec 2017 Result Announced Download
29/12/2017 Hindi Evaluators List Dec 2017 Download
29/12/2017 Urdu Evaluators List Dec 2017 Download
26/12/2017 PG Exam Postponed Download
26/12/2017 UG Exam Postponed Download
24/12/2017 BA 5th Sem Exam postponed on 27-12-2017 Download
25/12/2017 BA Rank Holders Examination May-June 2017 Download
18/12/2017 Economics Evaliuators List Dec 2017 Download
18/12/2017 Political Science Evaluators lIst Dec 2017 Download
17/12/2017 Statistics Evaluators List Dec 2017 Download
16/12/2017 Revised Commerce Evaluators List December 2017 Download
15/12/2017 Sociology Evaluators List Nov/Dec 2017 Download
15/12/2017 Revised BHSc Evaluators List Nov/Dec 2017 Download
15/12/2017 Revised BBA Evaluators List Nov/Dec 2017 Download
15/12/2017 Revised BSW Evaluators List Nov/Dec 2017 Download
13/12/2017 BCA Evaluators List Nov/Dec 2017 Download
13/12/2017 BFT Evaluators List Nov/Dec 2017 Download
13/12/2017 History Evaluators List Nov/Dec 2017 Download
13/12/2017 Zoology Evaluators List Nov/Dec 2017 Download
13/12/2017 Physics Evaluators List Nov/Dec 2017 Download
13/12/2017 Mathematics Evaluators List Nov/Dec 2017 Download
13/12/2017 Chemistry Evaluators List Nov/Dec 2017 Download
13/12/2017 Botany Evaluators List Nov/Dec 2017 Download
13/12/2017 UG-PG Examination Factotum Bill Format Download
13/12/2017 Revised PG Examination Time Table Dec/Jan 2017/18 Download
10/12/2017 Kannada Evaluators List Nov/Dec 2017 Download
10/12/2017 English Evaluators List Nov/Dec 2017 Download
06/11/2017 Revised UG Exam Time Table Dec-2017 Download
05/12/2017 Exam Circular (Postponded Old English Exam) Download
30/11/2017 Concern Persons Name & Address to be written on Answer Paper Bundles Download
28/11/2017 Tagged Colleges for UG Dec 2017 Exam Centres Download
28/11/2017 Provisional Rank List of Bachelor of Commerce Examination held in May/June 2017 Download
22/11/2017 Examiner Related Formats Nov/Dec 2017 Download
18/11/2017 Hindustani Music 1,3 & 5th sem practical exam 2016-2017 Download
14/11/2017 PG Online Application Circular Nov-2017 Download
14/11/2017 PG Exam Fee Notification Nov-2017 Download
13/11/2017 Psychology UG Practical Examination Time table of 1st ,3rd & 5th Semester Nov-Dec 2017 Download
09/11/2017 BFT 1st, 3rd & 5th Sem Practical Exam time table Nov-2017 Download
08/11/2017 BSW-BA(Social Work) Viva-Voce  1st, 3rd & 5th Sem time table with examiner appointed list Nov-2017 Download
08/11/2017 BSc,BCA,- 1st,3rd, 5th (BBA 3rd sem) time table with examiner appointed list Nov-2017 Download
08/11/2017 BA,BSC,BHSC 1st,3rd,5th Sem Home Science time table with examiner appointed list Nov-2017 Download
08/11/2017 Chemistry Practicle time table and Examiners List Nov-Dec.2017 Download
07/11/2017

BSc Botany Practicle Time Table with Examiners List Nov-2017

Download
07/11/2017

UG 1st,3rd & 5th semester practical examination  time table Nov-Dec.2017

(Bsc,Chemistry,Biotechnology,Electronics,Zoology,Physics, Microbiology)

and Examiners list.

Download
04/11/2017 UG Geography 1st,3rd & 5th semester practical time table Nov/Dec 2017 Download
23/10/2017 UG Exam Notification Nov/Dec 2017 Download
23/09/2017 Results- MCOM - 4th semester (Consolidated) is announced Download
11/07/2017 B.Com 4th sem results announced Download
10/07/2017 BBA,BCA,BFT,BHSc,BSW RV,RT & Photocopy Download
10/07/2017 B.Sc 6th Semester RV,RT,Photocopy notification Download
07/07/2017 B.Ed 1st & 3rd Semester and non-semester examination Download
07/07/2017 B.Ed 1st & 2nd Semester coordination committee Download
01/07/2017 BBA,BCA,BHSc Results Announced Download
28/06/2017 B.Com 5th & 6th Semester Revaluation Download
24/06/2017 B.Com 5th Semester(Repeater) & 6th Semester Results Announced Download
23/06/2017 BCA 4th,5th & 6th Semester Results Announced Download