ಘಟಿಕೋತ್ಸವ

ಕ್ರ.ಸಂ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೧ ೦೨/೧೧/೨೦೧೯ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ದವಿಗೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು