ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಂಡಿಗಳು

ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ ದಿನಾಂಕ  ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
೦೧ ೦೧/೧೨/೨೦೧೮ Necessary details to be filled by affiliated colleges Click Here
೦೨ ೦೬/೧೨/೨೦೧೮ Nation-Wide Competition for College/University Students on laws related to Women Click Here
೦೩ ೦೬/೧೨/೨೦೧೮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಮುಕ್ತ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತು Click Here