ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

 

 

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ
೦೧ ಭೋದಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ
೦೨ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೦೩ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ ೨೦೧೮-೧೯
೦೪ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ,ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ,ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ನ್ಯಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ನ್ಯಾನ & ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ
೦೫ ೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು
೦೬ ೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
೦೭  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೆಲೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
೦೮  ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂದರ್ಶನದ  ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
೦೯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು
೧೦ ೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ