Prasaranga

Publication (Prasaranga)  Division of Karnataka State Women’s University, Vijayapur was started in 2012. The research outcome of the University is published by Prasaranga to make the Knowledge available to other researchers in the field as well as to general readers. Not only does it also arrange lectures on various topics to take the knowledge thus generated to the public. It has been started a separate Book Selling Counter during the year 2014-15 Response was very good for students, teachers, non teaching staff members and affiliated colleges and general public across the country. The prasaranga of Karnataka  State Women’s University has been emerging one of the top publishing houses in Karnataka. So far prasaranga has published 49 books including 34 volumes under the kannada Development Projects. Publication of  06 Ph.D Theses of our students is in progress. Requested all book lovers to visit prasaranga.

 

Dr. Vishnu Shinde
Designation: Director
Telephone: 08352-229010
Mobile No: 09844998926

 

 

LIST OF BOOKS AND PRICE

C¸ÀA

¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ

 

Price

Price after 50% Discount

01

PÁªÀå ¸ÀA¥ÀÄl

560/-

280/-

02

£ÁlPÀ ¸ÀA¥ÀÄl

180/-

90/-

03

PÁzÀA§j ¸ÀA¥ÀÄl

320/-

160/-

04

¸ÀtÚPÀxÉ ¸ÀA¥ÀÄl

490/-

245/-

05

¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ¸ÀA¥ÀÄl

195/-

98/-

06

¸Á»vÀå «ªÀıÉð ¸ÀA¥ÀÄl

400/-

200/-

07

«ZÁgÀ ¸Á»vÀå ¸ÀA¥ÀÄl

330/-

165/-

08

eÁ£À¥ÀzÀ ¸ÀA¥ÀÄl

260/-

130/-

09

¸ÀAQÃtð ¸ÀA¥ÀÄl -1

290/-

145/-

10

¸ÀAQÃtð ¸ÀA¥ÀÄl -2

240/-

120/-

11

DqÀ½vÀ ¸ÁzsÀQAiÀÄgÀÄ

330/-

165/-

12

¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÁzsÀQAiÀÄgÀÄ

400/-

200/-

13

gÁtÂAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ

160/-

80/-

14

¹¤ªÀiÁ ¸ÁzsÀQAiÀÄgÀÄ

375/-

185/-

15

PÀgÀPÀıÀ® PÀ¯Á«zÉAiÀÄgÀÄ

465/-

233/-

16

gÀAUÀ PÀ¯Á«zÉAiÀÄgÀÄ

140/-

70/-

17

d£À¥ÀzÀ PÀ¯Á«zÉAiÀÄgÀÄ

345/-

173/-

18

¸ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÈvÀå PÀ¯Á«zÉAiÀÄgÀÄ

370/-

185/-

19

C£ÀĨsÁ« ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ

250/-

125/-

20

¸ÀAQÃtð ¸ÀA¥ÀÄl

260/-

130/-

21

ªÀÄ»¼Á ¸ÀtÚPÀxÉ

260/-

130/-

22

ªÀÄ»¼Á PÁªÀå

340/-

170/-

23

ªÀÄ»¼Á ¥ÀæZÀ°vÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ

260/-

130/-

24

ªÀÄ»¼Á ®°vÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ

210/-

105/-

25

ªÀÄ»¼Á «ªÀıÉð

260/-

130/-

26

ªÀÄ»¼Á £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ

280/-

140/-

27

ªÀÄ»¼Á ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É

260/-

130/-

28

©eÁ¥ÀÄgÀzÀ D¢¯ïµÁ» ªÁ¸ÀÄÛ²®àzÀ gÀÆ¥ÀÄgÉõÉUÀ¼ÀÄ

465/-

233/-

29

©eÁ¥ÀÄgÀzÀ ¸ÀƦüUÀ¼ÀÄ

300/-

150/-

30

ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ

760/-

380/-

31

PÀgÀPÀıÀ® ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À

730/-

365/-

32

DºÁgÀ

900/-

450/-

33

¥À¸ÀÄ ¸ÀAUÉÆÃ¥À£É

645/-

323/-

 

34

zÉò ªÉÊzÀå ¥ÀzÀÞw

480/-

240/-

35

qÁ.©. Dgï CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄ

75/-

38/-

36

DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸À»vÀåzÀ°è CPÁ̪ÀĺÀzÉë

275/-

138/-

37

Germany Conference Papers

120/-

60/-

38

Scheduled Tribes and Education

175/-

88/-

39

Teaching Competence and Teaching Education

175/-

88/-

40

Organization Climate in Relation to Teacher Efficacy & Achievement of Students

290/-

145/-

41

Gender and Human Rights: the role of Media

325/-

163/-

42

The Quest for Excellence Quality  Circles in Education

275/-

138/-

43

Modern Concepts of Sports Sciences

260/-

130/-

44

Chand Bi-Bi –A queen Per -Excellence

120/-

60/-

45

Image Compression Techniques With Application to Medical Imaging

130/-

65/-

46

Digital Shift And libraries

210/-

105/-

47

Human rights and gender Equality

275/-

138/-

48

ªÀÄ»¼Á DgÉÆÃUÀå

150/-

75/-

49

Innovations in Women Empowerment: Social work Perspective

325/-

163/-

Print

Contact Us

Karnataka State Women’s University
Jnanashakti, Torvi,
Vijayapur 586108, Karnataka
Fax : (08352)-229057
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.